Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Đăng ký tên thương mại - Là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Điều kiện bảo hộ đối tên thương mại

Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh, cụ thể phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
• Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng;
• Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh;
• Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại

• Được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng hợp pháp tên thương mại đó tương ứng với khu vực (lãnh thổ) và lĩnh vực kinh doanh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký.

Phạm vi quyền đối với tên thương mại
• Được xác định theo phạm vi bảo hộ tên thương mại, gồm tên thương mại, lĩnh vực kinh doanh và lãnh thổ kinh doanh trong đó tên thương mại được chủ thể mang tên thương mại sử dụng một cách hợp pháp.
• Việc đăng ký tên gọi của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong thủ tục kinh doanh không được coi là sử dụng tên gọi đó mà chỉ là một điều kiện để việc sử dụng tên gọi đó được coi là hợp pháp.

Nội dung công việc thực hiện bởi Topiclaw:
• Tư vấn về việc lựa chọn và bảo hộ tên thương mại;
• Tư vấn về các vấn đề khác có liên quan như: vấn đề chủ sở hữu, vấn đề cho phép sử dụng tên thương mại, bảo vệ tên thương mại…
• Tư vấn các vấn đề khi xảy ra tranh chấp liên quan đến việc sử dụng tên thương mại;
• Thực hiện các thủ tục đăng ký tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
• Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
• Theo dõi các hành vi xâm phạm tên thương mại, tiến hành lập hồ sơ tranh tụng khi cần thiết;
• Soạn công văn trả lời phúc đáp khi xảy ra tranh chấp tên thương mại với các chủ đơn khác;
• Các công việc liên quan khác theo uỷ quyền.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét