Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012Đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam, muốn đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài có thể sử dụng Thỏa ước Madrid, thủ tục này gọi là đăng ký quốc tế
Các bước tiến hành.

Tiếp nhận đơn: Người nộp đơn có thể nộp đơn thông qua đại diện sở hữu trí tuệ và đơn sẽ được nộp cho văn phòng quốc tế thông qua Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.


Xử lý đơn: Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm chuyển đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho Văn phòng quốc tế (WIPO) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Hồ sơ gồm:

Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (phải được làm bằng tiếng Pháp);

Tờ khai (theo mẫu);
Mẫu nhãn hiệu (09 mẫu kích thước 80 x 80 mm);

Các tài liệu liên quan (nếu cần);

Giấy ủy quyền (Theo mẫu của Topiclaw).


Yêu cầu đối với chủ đơn.

Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng theo Thoả ước Madrid

Yêu cầu đối với nhãn hiệu
Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh hoặc kết hợp các yếu tố đó;
Có khả năng phân biệt với nhãn hiệu hàng hoá cùng loại của chủ thể khác.
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét