Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Dưới đây là trích dịch từ lời giới thiệu trong tập  The Craft of Translation do John Biguenet và Rainer Schute biên tập. Tiêu đề entry do bổn blog tự bịa.

"“Đọc, đã là dịch.” Trong quá trình đọc, người đọc được cấy
vào khí quyển của một tình huống mới mà tình huống ấy không dựng nên chỉ một thực
tại xác định rõ ràng, mà đúng hơn là dựng nên các khả năng về nhiều thực tại khác
nhau. Đọc, là tái
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét