Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

1.Khi xử lý hành vi vi phạm, chủ thể quyền có thể cung cấp các tài liệu sau để chứng minh:

a, Bản gốc hoặc bản sao hợp pháp tài liệu mô tả, vật mẫu, hiện vật có liên quan thể hiện đối tượng được bảo hộ;

b) Vật mẫu, hiện vật có liên quan, ảnh chụp, bản ghi hình sản phẩm bị xem xét;

c) Bản giải trình, so sánh giữa sản phẩm bị xem xét với đối tượng được bảo hộ;

d) Biên bản, lời khai, tài liệu khác nhằm chứng minh xâm phạm.

2. Tài liệu, hiện vật quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành danh mục, có chữ ký xác nhận của người yêu cầu xử lý xâm phạm. (Điều 25 Nghị định 105/2006/NĐ-CP).

Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét