Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Nhân có bạn nhờ tìm giùm cuốn Tuyển
tập Kafka của Đông Tây in hồi
lâu lâu rồi, tôi có dịp đặt chân tới một nhà sách trước đây chưa bao giờ đặt
chân tới.  Cuốn Tuyển tập
Kafka ấy, một dạo tôi cũng
tìm mãi, cho đến lúc  có một bạn tìm thấy ở ngay nhà sách này, và đổi cho
tôi để lấy một cuốn của Nguyễn Ngọc Thuần. Bạn ấy được sách Nguyễn Ngọc Thuần,
tôi được Kafka, một cuộc đổi chác vui vẻ cho dù
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét